ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Okeytek sitemizi ziyaret ederek ve Okeytek üyelik sözleşmesini onaylayarak, web sitesinin kullanım koşullarını, sınırlı sorumluluk beyanı ve gizlilik politikasının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

Okeytek kullanım koşullarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Okeytek kullanıcıları ve üyeleri, web sitesine her yeni girişlerinde, güncellenmiş maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

Okeytek kullanıcıları ve üyeleri, üyelikten ayrılmaları durumunda Okeytek ‘den herhangi bir hak talep edemezler.

Okeytek Kullanım Koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda üyeliğiniz iptal edilebilir ya da yorumlarınız yayından kaldırabilir ve/veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir.

Okeytek üyelik hizmeti, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca Okeytek altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.

Okeytek web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Okeytek’ye aittir. Okeytek üyeleri, Okeytek web sayfasını ve içindekileri kopyalamak ve/veya izlemek, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Okeytek’nin açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

Okeytek üyeleri, Okeytek web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde Okeytek’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.

Okeytek üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla Okeytek web sitesini kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. Okeytek üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde Okeytek’nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir.

Okeytek üyelerinin, Okeytek web sitesini yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Okeytek’ye bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. Okeytek’nin ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.

Okeytek üyelerinin, Okeytek web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

Okeytek, Okeytek web sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. Okeytek, Okeytek üyelerinin, Okeytek web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Okeytek, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, Okeytek web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

Okeytek üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde Okeytek’nin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Okeytek üyelerinin üyelikle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

Okeytek üyesi, Okeytek web sitesinde, örneğin oyun salonlarına yorum bırakırken, uygunsuz ve/veya Türkçe’nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlayamaz. Okeytek, kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

Okeytek, üyelerine sağladığı üyelik hizmetini geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. Okeytek, kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin yazılarını ve/veya yorumlarını, üyelik bilgilerini sistemden tamamen kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.

Okeytek kullanıcıları, Okeytek web sitesine gönderdikleri görüş, düşünce, ve ifadelerin Okeytek ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından Okeytek’e karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Okeytek’nin her zaman, tek taraflı olarak Okeytek üyelik hizmetini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

Okeytek, kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak Okeytek’ye herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

Okeytek üyelik başvuru işlemlerini tamamlayan kullanıcıların başvuruları Okeytek tarafından değerlendirilir; sadece uygun görülen kullanıcılar/kullanıcı isimleri Okeytek üyesi olarak kabul edilir.

Okeytek, Okeytek web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesapları hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

Okeytek üyeleri, Okeytek web sitesini sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. Okeytek, kendi kişisel takdirine göre, Okeytek web sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

Okeytek üyeleri, fert veya şahıs olduğu ve en az 18 yaşında bulunduğu hususunu beyan eder. Kullanıcı, Okeytek web sitesinin sunduğu servisleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduğunu ve siteye girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini Okeytek’ye beyan ve tasdik eder.

Okeytek, Okeytek üyelerinin sağladığı yorum içeriklerini, izin verilmiş üyelik bilgilerini, Okeytek web sitesi bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir.

Okeytek, Okeytek sitesinde yayınlanan yorumları ya da içeriği, yayınlayacağı kitap, dergi, gazete ve benzeri süreli ve süresiz yazılı basın araçlarında ve radyo, televizyon dahil diğer bütün yayın mecralarında kullanma hakkına sahiptir.

Okeytek, Okeytek üyelerinin, Okeytek web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Okeytek, gerekli gördüğü tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden Okeytek üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde Okeytek kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

Okeytek üyeleri, Okeytek web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.