Kullanım Koşulları


Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız. www.okeytek.com bu maddelerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Bu şartlardan bir ya da birkaçının ihlal edilmesi durumunda herhangi bir uyarı ya da bilgi vermeye gerek kalmadan kullanımınızı kısıtlama ya da son verme hakkımız saklıdır. Siteyi kullanırken tüm işlemlerinizden kişisel olarak sorumlu olduğunuz, eylemleriniz nedeniyle zarar görebilecek herkesin zararlarını tazmin etmek zorunda kalacağınız önemle ihtar olunur. Aşağıda yazılı hususların herhangi birinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu, herhangi bir resmi mercii ya da mahkemelerce geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

Sitenin kullanımı
Bu site veya herhangi bir parçasının kopyalanması, satılması veya ticari bir amaç için istismar edilmesi yasaktır. www.okeytek.com, kullanıcı davranışının yürürlükteki kanunlara aykırı olduğuna veya şirketleriyle ilişkisi bulunanlara zarar verebileceklerine kanaat getirirse, sitenin kullanımını tek taraflı olarak sınırlama ve gerekli her türlü önlemi alma yetkisine sahiptir.

Siteye gönderilen yorumlar
Siteye gönderilen yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan isimlerin kullanım hakkı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan tüm malî ve bunlara bağlı haklar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimi ve gayrikabili rücu surette münhasıran www.okeytek.com'a aittir.

Siteye gönderilen tüm yorum ve görüşler ile bunların www.okeytek.com ve ilgili şirketleri tarafından kullanımının üçüncü şahısların haklarını herhangi bir surette ihlâl etmediği bu yorum ve görüşlerin sahipleri tarafından taahhüt ve garanti altına alınmış sayılır. Gerek üçüncü şahısların haklarını ihlal eden, gerekse kanuna, ahlâka ve umumi adaba aykırı olan yorum ve görüşler www.okeytek.com tarafından tespit edilip de siteden kaldırılıncaya dek hukuki ve cezai tüm sorumluluk kendilerine aittir.

Kamuya açık sohbet odalarının kullanımı
Sohbet odalarındaki kullanıcılar, kendi yarattıkları ekran isimleri ile tanımlanırlar. Bu forumlarda ifşa edilen her şeyin halka açık olduğunun unutulmaması ve kullanıcıların kişisel bilgilerini bu alanlarda hiçbir suretle ifşa etmemeleri önemle ihtar olunur. İfşa edilen bilgilerden dolayı www.okeytek.com'a hiç bir surette sorumluluk yüklenemez. Bu tür alanlarda kullanıcılar tarafından sarf edilen, içeriği suç unsuru ihtiva edenler dahil her türlü söz ve yazıların sorumluluğu tamamen kendilerine aittir. www.okeytek.com, hakaret, küfür, tehdit, ahlaka aykırılık, pornografi, kanuna aykırı bir fiilin övülmesi gibi içerikleri tespit ettiği anda derhal sistemden silme hakkına sahiptir. www.okeytek.com herhangi bir yasal ve idari isteğe yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklamak hakkını her zaman saklı tutar ve bundan doğacak tazminat taleplerinden sorumlu değildir.

Elektronik postanın kullanımı
Bir kimsenin fikri ve sınai mülkiyet haklarını çiğneyen hiçbir bilgi, yazılım, tasarım, doküman ya da başka malzeme hak sahibinden izin alınmadıkça postalanamaz ya da iletilemez.

Virüs veya başka zararlı unsurları barındıran; ticari amaç taşıyan ya da reklam teşkil eden; tehdit, hakaret, küfür, iftira, pornografi gibi konusu suç oluşturan unsurlar ihtiva eden hiçbir yazılım, bilgi ya da malzeme postalanamaz ve kullanılamaz.